Polityka prywatnosci

Polityka prywatności firmy Klimapol

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez KLIMAPOL PHU Piotr Matuszek z siedzibą w Poznaniu.

 
 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest KLIMAPOL PHU Piotr Matuszek, 60-682 Poznań, ul. Rogera Sławskiego 1, NIP: 782-170-88-96. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@klimapolpoznan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 5. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do firmy KLIMAPOL przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies.
 6. Firma KLIMAPOL przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  1. są użytkownikami Naszej strony www i komunikują się przez stronę internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego;
  2. są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych;
  3. są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami firmy KLIMAPOL;
  4. są klientami, kontrahentami lub dostawcami Firmy KLIMAPOL;
  5. działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych;
  6. są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do firmy KLIMAPOL;
  7. mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.
 7. Firma KLIMAPOL może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  1. Przygotowanie ofert handlowych – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
  2. Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS; numer rachunku bankowego.
  3. Obsługa zapytań ogólnych, przygotowywanie ofert – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS, wpis CEiDG.
  4. Marketing bezpośredni produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, telefonicznie i ustnie) – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
  5. Realizacja umowy sprzedaży, w tym przygotowywanie ofert handlowych, ustalanie i wyjaśnianie szczegółów zamówień, realizacja zamówień, rejestrowanie i finansowe rozliczenia usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez firmę KLIMAPOL – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
  6. Dochodzenie roszczeń (w tym monitorowanie należności) i obrona przed roszczeniami – – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
  7. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz dokonywanie weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
  8. Wykonanie umowy sprzedaży (w tym upoważnienia niezbędne do zrealizowania zamówień, wydania/odbioru produktów i materiałów) – imię i nazwisko; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego (data wydania, prze kogo wydany); numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy; numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy, REGON; KRS.
  9. Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Firmy KLIMAPOL – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
 8. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.